Shromažďování osobních údajů

Při registraci u Společnosti klienti potvrzují, že jsou ochotni sdílet se Společností určité soukromé informace, které používáme za účelem potvrzení totožnosti klienta pro zpracování u Interactive Brokers. Podle podmínek, které si klienti přečetli a kterým porozuměli, Společnost vystupuje jako zprostředkovatel, na základě kterého si klienti otevřou obchodní účet u Interactive Brokers. Mexem je společnost založená podle kyperského práva a má potřebné oprávnění a licenci k poskytování finančních služeb klientům podléhající kyperským zákonům. Tyto informace jsou shromažďovány v souladu s našimi přísnými ověřovacími postupy, které slouží k zabránění mezinárodním operacím praní špinavých peněz a k zajištění bezpečnosti a ochrany obchodních aktivit našich zákazníků po celou dobu. 

Naši klienti se zavazují, že nám budou poskytovat pravdivé, aktuální a přesné informace o své totožnosti. Dále jsou povinni kategoricky prohlásit, že se registrují a obchodují svým vlastním jménem a že se nikdy nesnaží jednat způsobem, který by mohl být považován za podvodný, ani se nesnaží vydávat za jiné osoby pro jakékoli účely. 

Postupy společnosti při shromažďování údajů zahrnují shromažďování volně sdělených informací klientů, které sdílejí se společností, a dále umisťování souborů cookie za účelem shromažďování údajů o způsobu interakce klientů s webovými stránkami společnosti. Tyto nástroje pro shromažďování informací o klientovi jsou používány za účelem zajištění vlastní bezpečnosti klienta a veškeré údaje shromážděné společností jsou sdíleny pouze s osobami ve společnosti, které se podílejí na ověřování informací o účtu klienta, a to výslovně za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti klienta. Zákazník má možnost soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale klient může svůj prohlížeč upravit tak, aby soubory cookie odmítal, pokud si to přeje. V důsledku toho může být klientovi znemožněno plně využívat webové stránky. 

Sdílení informací třetími stranami 

Bez výslovného písemného souhlasu našich klientů nikdy nezveřejníme žádné soukromé nebo jinak důvěrné informace o našich klientech a bývalých klientech třetím stranám, s výjimkou specifických případů, kdy je zveřejnění vyžadováno zákonem nebo je jinak nezbytné k provedení analýzy ověření totožnosti klienta za účelem ochrany jeho účtu a zabezpečení jeho osobních údajů. Osobní údaje klientů můžeme rovněž zpřístupnit třetím stranám za účelem splnění pokynů klienta nebo na základě jeho písemného souhlasu. Na důvěrnou povahu informací musí být třetí strana výslovně upozorněna. Klient je srozuměn s tím, že informace o klientovi shromažďuje Společnost za účelem poskytnutí těchto informací Interaktivním makléřům v souladu s platnými podmínkami a zásadami Společnosti. 

Použití osobních údajů

Registrací u Společnosti a dobrovolnou interakcí, kterou klienti provádějí s produkty a službami Společnosti, klienti potvrzují a souhlasí s tím, že souhlasí s použitím všech nebo části informací, které poskytli ohledně svého obchodního účtu Společnosti, transakcí, které prostřednictvím něj provádějí, a interakcí, které provádějí se Společností a Interactive Brokers. Veškeré interakce, které zákazník se Společností a Interaktivními makléři provede, budou Společností uchovávány pro účely evidence a jako takové mohou být Společností použity v takových případech, kdy dojde ke sporům mezi klienty a Společností. 

Společnost může čas od času kontaktovat klienty, ať už telefonicky nebo e-mailem, za účelem průzkumu trhu a za účelem nabídky dalších informací o produktech a službách, které společnost nabízí, v souladu se svými podmínkami. Kromě toho může Společnost příležitostně usilovat o kontaktování klientů, ať již telefonicky nebo e-mailem, za účelem informování o jedinečných propagačních nabídkách, které Společnost svým klientům poskytuje. Klienti s přijímáním takového kontaktu souhlasí, když při registraci u Společnosti vyjadřují souhlas s podmínkami používání. 

Zabezpečení osobních údajů klientů

V souladu s ustanoveními kyperského práva a požadavky kyperského komisaře pro ochranu osobních údajů dělá společnost vše pro to, aby zajistila důvěrnost osobních údajů svých klientů, včetně zavedení postupů na ochranu údajů, které mají zajistit důvěrnost údajů klientů. Společnost přijímá nezbytná opatření k ochraně veškerých osobních údajů svých klientů před ztrátou, krádeží, zneužitím a k zabránění neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, změně nebo zničení.

Společnost dále zajišťuje pravidelnou aktualizaci svých zásad ochrany údajů, aby byla zajištěna neustálá ochrana důvěrných informací klientů. 

Přenos vašich osobních údajů mimo EHP (pokud se použije GDPR) 

V případě osobních údajů, na které se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ("GDPR"), můžeme vaše osobní údaje předávat mimo EHP pro výše popsané povolené účely. To může zahrnovat země, které neposkytují stejnou úroveň ochrany jako zákony vaší domovské země (například zákony v rámci EHP nebo USA). Zajistíme, aby jakékoli takové mezinárodní předávání podléhalo vhodným nebo přiměřeným ochranným opatřením, pokud to GDPR nebo jiné příslušné zákony vyžadují. Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, pokud chcete získat další informace o takových zárukách.

Pokud jde o osoby, na které se vztahuje GDPR, v případě, že jsou osobní údaje předávány do zemí nebo na území mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"), které nejsou Evropskou komisí uznány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, zavedli jsme vhodné mechanismy přenosu údajů, abychom zajistili ochranu osobních údajů. 

Aktualizace osobních údajů

Pokud se změní některé z osobních údajů, které jste nám poskytli, například pokud změníte svou e-mailovou adresu nebo pokud si přejete zrušit jakýkoli požadavek, který jste od nás obdrželi, informujte nás prosím tak, že kontaktujete zákaznický servis společnosti Mexem prostřednictvím webových stránek Mexem na adrese Mexem.com. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku nepřesných, neautentických, nedostatečných nebo neúplných osobních údajů, které nám poskytnete. 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě v souladu s našimi interními zásadami, které stanoví obecné standardy a postupy týkající se uchovávání, zpracování a likvidace vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění zákonných, regulačních a obchodních požadavků. Doba uchovávání může být prodloužena, pokud jsme povinni uchovávat vaše Osobní údaje v souvislosti se soudními spory, vyšetřováními a řízeními. 

Další práva osob nebo informací, na které se vztahuje GDPR

Pokud jde o obyvatele EHP a pokud vaše osobní údaje zpracovává subjekt Mexem usazený v EHP ("zahrnuté osoby"). Jste-li zahrnutou osobou, máte podle GDPR řadu zákonných práv v souvislosti s Osobními údaji, které o vás uchováváme. Tato práva zahrnují: Získání informací o zpracování vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme.

Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat okolnosti, za kterých jsme oprávněni odmítnout žádosti o přístup ke kopiím osobních údajů (zejména k informacím, které podléhají právnímu profesnímu tajemství); žádost o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; žádost o vymazání vašich osobních údajů za určitých okolností. Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni si je ponechat; vznesení námitky a žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností. Opět mohou nastat okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni tuto žádost odmítnout; odvolání vašeho souhlasu, ačkoli za určitých okolností může být zákonné, abychom pokračovali ve zpracování bez vašeho souhlasu, pokud k tomu máme jiný oprávněný důvod (než souhlas). Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen "DPO"), abychom zlepšili a podpořili dodržování a pochopení zásad ochrany soukromí a osobních údajů.

Pokud si přejete provést některý z výše uvedených úkonů, zašlete nám prosím e-mail na adresu dpo@Mexem.com. Můžeme vás požádat o prokázání totožnosti tím, že nám poskytnete kopii platného dokladu totožnosti, abychom mohli splnit naše bezpečnostní povinnosti a zabránit neoprávněnému zveřejnění údajů. Vyhrazujeme si právo účtovat vám přiměřený administrativní poplatek za jakékoli zjevně neopodstatněné nebo nadměrné požadavky týkající se vašeho přístupu k vašim údajům a za jakékoli další kopie osobních údajů, které od nás požadujete. Zvážíme všechny žádosti nebo stížnosti, které obdržíme, a včas vám poskytneme odpověď. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete se se svou stížností obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o příslušném regulačním orgánu vám na požádání poskytneme. 

Opt-out

Každá osoba, která si přeje kdykoli odmítnout další kontakt se společností, je oprávněna tak učinit jednoduše tím, že kontaktuje společnost e-mailem na adrese info@mexem.com podle pokynů obsažených v každém sdělení a požádá, aby jménem společnosti již nebyla kontaktována. 

Zásady používání souborů cookie skupiny Mexem

Co jsou to soubory cookie a webové majáky?

Soubory cookie jsou části dat, které webové stránky přenášejí na pevný disk uživatele za účelem uchovávání záznamů. Webové majáky jsou průhledné pixelové obrázky, které se používají při shromažďování informací o používání webových stránek, reakcích na e-maily a sledování. Obecně mohou soubory cookie obsahovat informace o adresách internetového protokolu ("IP"), regionu nebo obecné poloze, kde váš počítač nebo zařízení přistupuje k internetu, typu prohlížeče, operačním systému a další informace o používání webových stránek nebo o vašem využívání našich služeb, včetně historie zobrazených stránek. 

Jak používáme soubory cookie a webové signály

Společnost MEXEM shromažďuje informace ze souborů cookie a webových majáků a ukládá je do interní databáze. Tyto informace jsou uchovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Tyto webové stránky používají následující soubory cookie a webové signály:

Nezbytně nutné soubory cookie 

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, které se rovnají žádosti o služby, jako je nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé oblasti webu nebudou správně fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje. 

Výkonnostní soubory cookie a webové majáky

Tyto soubory cookie a webové majáky nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a zjistit, jak se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které tyto soubory cookie a webové signály shromažďují, jsou agregované, a tudíž anonymní. Pokud tyto soubory cookie a webové majáky nepovolíte, naše souhrnné statistiky nebudou mít o vaší návštěvě záznam. Webové stránky využívají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které pomáhají analyzovat, jak tyto webové stránky používáte.

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. 

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám poskytovat lepší funkce a personalizaci. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat. 

Cílení na soubory cookie a webové majáky

Tyto soubory cookie a webové signály mohou být na našich stránkách nastaveny našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. Neukládají osobní údaje, které by vás mohly přímo identifikovat, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookie a webové signály nepovolíte, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama. Webové stránky nesledují uživatele při přechodu na webové stránky třetích stran, neposkytují jim cílenou reklamu, a proto nereagují na signály Do Not Track ("DNT").

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit nebo změnit podle vlastního uvážení, zejména s ohledem na zpětnou vazbu od společnosti a zákazníků. Společnost doporučuje svým klientům, aby tyto zásady ochrany osobních údajů často kontrolovali a byli tak informováni o tom, jak jsou jejich údaje chráněny.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese info@mexem.com nebo telefonicky na čísle +357-24022446.

Jste připraveni začít?

Investujte s důvěrou prostřednictvím předpisů, které naše klienty uklidňují a zároveň snižují rizika.